Information om uppföranderätten

• Kravet på tillstånd att spela grundar sig på lagen om upphovsrätt och gäller alla slags offentliga framföranden antingen man tar inträde eller ej.

• Konstnärliga och litterära verk är skyddade i 70 år efter upphovsmannens (författarens) död.

• Till konstnärliga verk räknas t ex teaterpjäser. Litterära verk är t ex romaner och dikter.

• Att ett sceniskt verk är skyddat, betyder att det inte får visas offentligt, bearbetas eller kopieras utan tillstånd av rättighetsinnehavaren.

• OBS! En översättning kan vara skyddad trots att originalverket (på ursprungsspråket) är fritt. Översättningen är också skyddad 70 år efter översättarens död.

• Rättighetsinnehavare är upphovsmannen eller den som bevakar dennes intressen.

• Varje gång vi vill spela en pjäs som fortfarande är skyddad är vi skyldiga att ha tillstånd (kontrakt), och betala en avgift till rättighetsinnehavaren.

• Betalningen består i allmänhet av en viss % på biljettintäkter, dock finns det alltid en minimisumma per föreställning.

• Om man uppför en musikpjäs betalar man alltid skilt för musikmaterialet. En engångsavgift som i allmänhet är rätt hög.

• Om man använder bakgrundsmusik i t ex revy eller kabaré gäller Teostoavgifter.

• Offentligt framförande är varje slag av föreställning dit allmänheten har tillträde.

• Elever i en skola som uppför en pjäs kan i allmänhet gör det utan tillstånd för den egna skolans elever, men antalet publik får då inte överstiga 50 personer och ingen annonsering får förekomma. Om elevernas föräldrar har tillträde är föreställningen offentlig och alltså avgiftsbelagd.

• Det är inte alltid möjligt att få amatörteaterrättigheter på en pjäs, och en del pjäser kan vara helt låsta av något stort bolag t ex Walt Disney. Kontakta därför alltid FSU innan ni börjar repetera.

• FSU hjälper genom sitt företag Kulturfabriken teatergrupper med upphovsrättigheterna. För det arbetet tar FSU 1-2% av biljettinteckterna för den ekonomiska risk FSU tar och för att kunna finansiera pjäsbiblioteket och de stödtjänster vi erbjuder.

Kostnader

Kostnader som man bör reservera sig för i samband med uppförandet av musikaler;

Rättigheter

Räknas endera som 13 – 16 % av biljettintäkterna eller som summa 150 – 600 euro/föreställning. OBS! Premiären är dyrare än de övriga föreställningarna! Kostnader för översättningen, 100 – 600 euro.

Musikmaterial

Betalas hyra 300 – 500 euro per månad för övningstiden, valbart för hur många månader i förväg man behöver materialet. Därtill kommer hyra 300 – 400 euro för hela spelperioden.